انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: نصب برنامه های با استفاده از دستورات بنیادی (بسته های باینری)نصب geant4
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
آیا این چیزی غیر از اینه که ./configureرا در خود پوشه CHLEPاجرا کنیم که من این کار ار میکنم
؟
من با ./confiigure به تنهایی خروجی می گیرم
ولی باز در گام بعدی وقتی make را میزنم همرا با erorrfi به قرار زیره که با خروجی قید شده در دستور خود سایت یکی نیست
if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../Evaluator -I.. -O -ansi -pedantic -Wall -D_GNU_SOURCE -g -O2 -MT Evaluator.o -MD -MP -MF ".deps/Evaluator.Tpo" -c -o Evaluator.o Evaluator.cc; \
then mv -f ".deps/Evaluator.Tpo" ".deps/Evaluator.Po"; else rm -f ".deps/Evaluator.Tpo"; exit 1; fi
Evaluator.cc:773: fatal error: opening dependency file .deps/Evaluator.Tpo: Permission denied
compilation terminated.
make[2]: *** [Evaluator.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/mersadkhan/Downloads/2.1.0.1/CLHEP/Evaluator/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/mersadkhan/Downloads/2.1.0.1/CLHEP/Evaluator'
make: *** [all-recursive] Error 1
این هم حل شد مشکل در یک perimision یبود خوانندگان بعدی دقت کنند که بایستی یک دسترسی تمام عیار داشته باشید برا کار لذا پیشنهاد میکنمsudo su در ترمینال وارد کرده و با دسترسی root کلیه اعمال را انجام دهید
در مرحله بعد geant4 برنامه را از سایت بگبریم و بعد pachهای مورد نیاز خود مثلا pach مربوط به انرژیهای کم را گرفته و در پوشه ای به نام data درپوشه برنامه اصلی یعنی geant4از حالت فشرده خارج کنیم (اگه جایی اشتباه کردم بگید)سوال این است که باید فایلهای درون فولدرها ی حاصل از خارج نمودن از حالت فشرده را در data ریخت یا فولدر ها را ؟سوال دوم این است که چرا وقتی دستور ./configure -build را در پوشه geant4 اجرا میکنم میزند sudo: ./Configure: command not found
را پس می دهد با توجه به اینکه در این پوشه فایلی برای makefile نیست؟
fبه طور کلی الن در این مرحله چه باید کرد و این چه جور بسته بندی نرم افزاره؟
همانطور که میدانید ./Configure یا configure -build یک دستور نیست یک فایل است پس اگر در مسیر جاری فایل ./Configure موجود نباشد

ارور زیر ایجاد میشود

در ارسال ۸ این موضوع را به صورت کامل شرح دادم !!!

من هم این را خوندم و ازش اطلاع داشتم اما مشکل اینه که در دستور العمل نصب چیزی اومده که در بسته ها نیستبرا همین بارم تعجب انگیز شد و در دانسته خودم شک کردم دستورعمل نصب را در قسمت نصب geant 4 ببین!
در این مرحله برنامه میگوید در فولدر قسمت اصلی فولدری با نام dataساختع و وابسته ها و توابع نرم افزار را درون آن بریزیم. سپس دستور ./configure -buildرا اجرا کنیم یا آوری این نکته که در بپوشه برنامه اصلی بجز فولدر فایلی با نام cmakeقرار دارد و اثری ار configure نیستو نکته دیگر انکه انگار ترمینال من سویچ build را نمیشناسه چون هر چی tab را میزنم در هر نقطه ای ککش هم نمیگزد و انگار چنین چیزی ندارد ؟حال باید چه کرد وقتی دستور فوق را هم میزنم جواب چنین استbash: ./configure: No such file or directory
که خب حقم داره چون فیلی نیست با عنوان configure چه بایذ کرد؟
صفحات: 1 2