انجمن گروه موج سازان

نسخه‌ی کامل: آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب- فصل اول
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
تابع ()imread :
.هدف : هدف از این تابع خواندن تصویر از فایل می باشد

نحوه استفاده :
کد پی‌اچ‌پی:
imreadمسیر فایل 

:مثال
کد پی‌اچ‌پی:
imgimread('c:\1.jpg'); 


آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل اول
رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول

[attachment=407]
تابع ()imshow :

هدف : 
هدف از این تابع نمایش تصویر می باشد.

نحوه استفاده :
کد پی‌اچ‌پی:
imshow(نام متغیر

مثال :
کد پی‌اچ‌پی:
imgimread('c:\1.jpg');

imshow(img

خروجی دستور :

[عکس: imshow_.png]

آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل اول
رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در  آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول


[عکس: attachtypes]   آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول (2).rar (اندازه 461.86 KB / تعداد دانلود: 0)
تابع ()subplot:

هدف :
 جهت نمایش تصاویر بطور همزمان و در یک پنجره.

نحوه استفاده :
کد پی‌اچ‌پی:
subplotrows columns image number) ,
 imshowpic 

مثال :
کد پی‌اچ‌پی:
subplot(131);

imshow(img(:,:,1));
 

subplot
(132);

imshow(img(:,:,2));
 

subplot
(133);

imshow(img(:,:,3));
  

خروجی دستور:

[عکس: RGB_subplot.jpg]


آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل اول

رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در  آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول


[عکس: attachtypes]   آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول (2).rar (اندازه 461.86 KB / تعداد دانلود: 0)
تابع ()title:

هدف : 
جهت نمایش توضیحات در مورد آخرین تصویر نمایش داده شده.

نحوه استفاده :
کد پی‌اچ‌پی:
imshow(img);
 
title
('Red'

مثال :
کد پی‌اچ‌پی:
subplot(131);
 
imshow
(img(:,:,1));
 
title
('Red'); 


subplot
(132);
 
imshow
(img(:,:,2));
 
title
('Green');
 

subplot
(133);
 
imshow
(img(:,:,3));
 
title
('Blue');
  

 خروجی دستور :


[عکس: RGB_title.png]


آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل اول

رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در  آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول


[عکس: attachtypes]   آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول (2).rar (اندازه 461.86 KB / تعداد دانلود: 0)
تابع ()figure :

هدف : 
جهت نمایش تصویر در پنجره های جداگانه. در صورتی که بخواهیم خروجی دستور imshow در پنجره ای جدید باز شود از این دستور استفاده می شود.

نحوه استفاده :
کد پی‌اچ‌پی:
figure ,
 imshowpic 

مثال :
کد پی‌اچ‌پی:
figure ,
 imshowpic 


آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل اول

رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در  آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول


[عکس: attachtypes]   آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول (2).rar (اندازه 461.86 KB / تعداد دانلود: 0)
تابع ()imwrite :

هدف :
 هدف از این تابع ذخیره تصویر بصورت فایل می باشد.

نحوه استفاده :
کد پی‌اچ‌پی:
imwritepic path

مثال :
کد پی‌اچ‌پی:
 imwritepic 'c:\1.jpg'); 


آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل اول

رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در  آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول


[عکس: attachtypes]   آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول (2).rar (اندازه 461.86 KB / تعداد دانلود: 0)
تابع ()iminfo:

هدف : 
نمایش اطلاعات تصویر.

نحوه استفاده :
کد پی‌اچ‌پی:
iminfopic 

مثال :
کد پی‌اچ‌پی:
 iminfopeppers.png); 

خروجی دستور:
کد پی‌اچ‌پی:
ans =

 Filename'/Applications/MATLAB_R2014a.app/toolbox/matla...'

FileModDate'02-Apr-2013 15:55:52'

FileSize287677

Format
'png'

FormatVersion: []

Width512

Height
384

BitDepth
24

ColorType
'truecolor'

FormatSignature: [137 80 78 71 13 10 26 10]

Colormap: []

Histogram: []

InterlaceType'none'

Transparency'none'

SimpleTransparencyData: []

BackgroundColor: []

RenderingIntent: []

Chromaticities: []

Gamma: []

XResolution: []

YResolution: []

ResolutionUnit: []

XOffset: []
YOffset: []

OffsetUnit: []

SignificantBits: []

ImageModTime'16 Jul 2002 16:46:41 +0000'

Title: []

Author: []

Description'Zesty peppers'

Copyright'Copyright The MathWorks, Inc.'

CreationTime: []

Software: []

Disclaimer: []

Warning: []

Source: []

Comment: []

OtherText: [] 


آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل اول

رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در  آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول


[عکس: attachtypes]   آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول (2).rar (اندازه 461.86 KB / تعداد دانلود: 0)
تابع ()imtool: 

هدف : 
نمایش اطلاعات تصویر.علاوه بر نمایش تصویر در دو پنجره دیگر امکاناتی جهت مشاهده کد رنگ یک پیکسل و خط کش وجود دارد.

نحوه استفاده :
کد پی‌اچ‌پی:
imtoolpic 

مثال :
کد پی‌اچ‌پی:
 imtoolcoins.png); 

خروجی دستور:

[عکس: imtool.jpg]


آموزش توابع پردازش تصویر در متلب-فصل اول

رمز فایل: behsanandish.com

مشاهده آموزش کامل توابع پردازش تصویر در متلب در  آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول


[عکس: attachtypes]   آموزش توابع اولیه پردازش تصویر در متلب-فصل اول (2).rar (اندازه 461.86 KB / تعداد دانلود: 0)

[b]پایان فصل اول آموزش توابع پردازش تصویر در متلب[/b]