انجمن گروه موج سازان
تنظیمات اولیه شبکه در Debian و Ubuntu و توزیع ها مبتنی بر آنها - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گروه موج سازان (http://www.mojsazan.com/forum)
+-- انجمن: لینوکس و سیستم های متن باز (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- انجمن: لینوکس (عمومی) (http://www.mojsazan.com/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- موضوع: تنظیمات اولیه شبکه در Debian و Ubuntu و توزیع ها مبتنی بر آنها (/showthread.php?tid=710)تنظیمات اولیه شبکه در Debian و Ubuntu و توزیع ها مبتنی بر آنها - morteza ghaem - 10-23-2010

تنظیمات اولیه شبکه در Debian و Ubuntu و توزیع ها مبتنی بر آنها

به درخواست تعدادی از عزیزان در این آموزش به شیوه تنظیمات اولیه سیستم برای اتصال به شبکه از قبیل تنظیم Hostname , Dns و IP address میپردازیم.

1-Hostname
برای تنظیم Hostname بدین طریق عمل میکنیم :

PersianAdmins:#echo computername > /etc/hostname

2-DNS
DNS برای تبدیل نام به IP مورد نیاز است و بدون آن نمیتوان مثلا به PesrianAdmins.com دسترسی داست.برای تنظیم این مورد فایل resolv.conf را مورد ویرایش قرار میدهیم :

PersianAdmins:#echo "nameserver 192.168.0.1" >> /etc/resolv.conf

3-IP address

مهمترین بخش تنظیم آدرس میباشد که به چند طریق قابل انجام است.

برای تغییر موقتی آدرس اینگونه عمل میکنیم :PersianAdmins:#ifconfig eth2:1 192.168.0.100 netmask 255.255.255.240 up


با استفاده از روش بالا بعد از هر باز شروع مجدد سیستم یا سرویس آدرس از بین خواهد رفت .برای تغییرا دائمی میبایست فایل etc/network/interfaces/ را مورد ویرایش قرار داد:

تنظیم کارت شبکه loopback
auto lo
iface lo inet loopback

تنظیم کارت شبکه برای آنکه از DHCP سرور آدرس IP بگیرد:


auto eth1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
تنظیم دستی آدرس کارت شبکه:
auto eth2
allow-hotplug eth2
iface eth2 inet static
address 192.168.0.50
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

تنظیم آدرس دوم برای یک کارت شبکه و در اصطلاح Sub-Interface


auto eth2:0
allow-hotplug eth2:0
iface eth2:0 inet static
address 192.168.0.51
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1


مشاهده تغییرات بوجود آمده در یکی از کارت شبکه ها:


# ifconfig eth2
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 004057:7C:CD:55
inet addr:192.168.0.50 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::230:48ff:fe5a:bf46/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:562385 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2635987 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:62774749 (59.8 MiB) TX bytes:1584343634 (1.4 GiB)
Interrupt:177
غیرفعال کردن اینترفیس به صورت دستی :PersianAdmins:#ifdown ethX


فعال کردن :

PersianAdmins:#ifup ethX

link