رتبه موضوع:
  • 2 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند در سال 86 در زمینه پردازش تصویر
#1
به نام خدا
در «هشتمين كنفرانس سيستمهاي هوشمند، دانشگاه فردوسي مشهد، 7-9 شهریور 86» مقالاتی ارائه شده که من اونهایی که در زمینه پردازش تصویر بودند رو اینجا برای دوستان قرار می دهم:

استفاده از بهينه سازي گروهي ذرات براي آموزش شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در فشرده سازي تصوير
چكيده : در آموزش شبكه هاي عصبي انتخاب روش آموزش تأثير مهمي بر كارايي شبكه دارد. يكي از روش هايي كه محققين براي آموزش شبكه هاي
عصبي ارائه داده اند بهينه سازي گروهي ذرات مي باشد. بهينه سازي گروهي ذرات روشي براي بهينه سازي هر تابع حقيقي پيوسته است، كه از
رفتارهاي اجتماعي موجودات زنده اقتباس شده است. در اين مقاله ابتدا روش جديدي بر مبناي بهينه سازي گروهي ذرات براي آموزش شبكه هاي
عصبي ارائه مي شود، سپس شبكه عصبي آموزش ديده با اين روش براي فشرده سازي تصوير استفاده شده و كارايي آن با روش آموزش انتشار به عقب
مقايسه مي شود. نتايج نشان دهنده برتري اين روش بر روش آموزش انتشار به عقب است.
كليد واژه: شبكه هاي عصبي، بهينه سازي گروهي ذرات، فشرده سازي تصوير


فایل‌های پیوست
.pdf   استفاده از بهينه سازي گروهي ذرات براي آموزش شبكه هاي عصبي و كاربرد آن در فشرده سازي تصوير.pdf (اندازه 664.17 KB / تعداد دانلود: 235)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی
#2
استفاده از معيارهاي هندسي و بافت براي تشخيص اشياء درتصاوير متفاوت و پيچيده كاربرد در يافتن اتوماتيك مكان پلاك
چكيده – مكانيابي پلاك به عنوان اولين گام در جهت شناسايي پلاك وسائ ل نقليه مطرح است. در اين مقاله روشي جهت يافتن مكان پلاك موتور
سيكلت در تصاوير با ويژگي ها و پس زمينه هاي متنوع و پيچيده ارائه مي گردد. الگوريتم پيشنهادي در دو مرحله ، يكبار بر روي تص وير اصلي و بار ديگر
بر روي بخش مركزي تصوير كه به اندازه تصوير اوليه درآمده است ، اجرا مي شود و هر قسمت از مفاهيم ساده اي مانند آستانه گذاري، عمليات
مورفولوژي و تشخيص لبه با استفاده از محاسبه گراديان براي قطعه بندي تصوير استفاده مينمايد. سپس با بررسي برخي معيارهاي هندسي پلاك مانند
مساحت، نسبت طول به عرض، چگالي لبهها و نسبت ميانگين به واريانس گراديان در هر ناحيه متصل به هم از تصوير، نواحي كانديد پلاك مشخص مي-
گردد. در نهايت از يك معيار اعتماد جهت ت شخيص ميزان شباهت بين ناحيه كانديد و پلاك موتور سيكلت بهره گرفت ه مي شود و با مقايسه خروجي دو
مرحله، مكان پلاك تعيين م ي گردد. اين روش براي تعدادي از تصاوير واقعي كه داراي شرايط تصويربرداري متفاوت مي باشند، نتايج مناسبي داشته است
و عدم وابستگي اين روش به شرايط محيطي از قبيل شرايط نورپردازي، زاويه دوربين، فاصله شي از دوربين و جهت پلاك را نشان ميدهد.
كليد واژه- آستانه گداري، انتخاب ناحيه كانديد، تشخيص لبه، عمليات مورفولوژي


فایل‌های پیوست
.pdf   استفاده از معيارهاي هندسي و بافت براي تشخيص اشياء درتصاوير متفاوت و پيچيده كاربرد در يافتن اتوماتيك مكان پلاك.pdf (اندازه 477.63 KB / تعداد دانلود: 137)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی
#3
چكيده
به علت وجود دستخط هاي مختلف، بازشناسي حر وف دستنويس يك مسالة پيچيده است .در اين فرآيند ، استخراج ويژگيهاي حروف به
صورت صحيح، گامي مهم در جهت تشخيص درست حروف خواهد بود . اين مقاله يك روش جديد به نام قاب بندي براي استخراج ويژگيه ا 5
بيان مي كند .در اين روش يك تصوير باينري از حر وف جزء بندي شده به مقدار ثابتي از تصاوير كوچكتر كه قاب ناميده مي شوند شك سته
مي شود . از هر جعبه با اين روش دو وي ژگي استخراج م ي شود :الف (يك نقطه ثابت براي هر جعبه كه فاصله آن تا مبد ا جعبه ) گوشه
پايين سمت چپ ( برابر ميانگين فاصله هر يك از پيكسلهاي سياه تا مبدا است . ب (يك زاويه كه اندازه آن برابر ميانگين اندازه زاوي ه هاي
هر يك از پيكسلهاي سياه نسبت به سطح افق است. اين دو ويژگي براي هر جعبه استخراج مي شود و مجموع اين ويژگيها جهت آموزش به
يك سيستم فازي وارد مي شود . با توجه به اينكه ، در اين روش از دو ويژگي فاصله و زاويه به طور مناسب بهره برده شده است دقت
بازشناسي حروف بسيار بالا مي ب اشد .و به 99 % مي رسد.اين روش وابسته به نوع قلم 6 و اندازه حرف ورودي نيست و با يك تغيير كوچك
در مرحله پيش پردازش براي هر زبان مي تواند كارا باشد.
كلمات كليدي
قاب بندي، سيستم فازي ،MLP ، انتخاب ويژگي، بازشناسي حروف دستنويس


فایل‌های پیوست
.pdf   بازشناسي حروف دستنويس به وسيله سيستم فازي به كمك روش قاب بندي در استخراج ويژگي.pdf (اندازه 604.72 KB / تعداد دانلود: 132)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی
#4
چكيده - در اين مقاله، يك روش مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي انتخاب بهينة پارامترهاي مربوط به استخراج ويژگي از ارقام دس تنويس فارسي ارائه
شده است. ويژگي هاي پيشنهاد شده جهت استخراج از ارقام دست نويس، شامل سه دستة اصلي هستند: تصوير كوچك شده، نيمرخ هاي چپ، راست، بالا
و پايين و تصاوير مقطع افقي و عمودي. در مجموع 14 پارامتر در نحوة استخراج ويژگي ها از تصوير ارقام دخيل هستند. براي بهينه سازي پارامترها،
الگوريتم ژنتيك به ازاي دو تابع ارزيابي مختلف به اجرا در آمد. نتايج بدست آمده از بكارگيري دو مجموعة بهينه در استخراج ويژگي از ارقام، در مقايسه
با دو مجموعه پارامتر ديگر كه به صورت تجربي مشخص شده بودند، بهبود خوبي را نشان مي دهد.
كليد واژه: الگوريتم ژنتيك، استخراج ويژگي، نمودار نيمرخ، نمودار تصوير مقطع


فایل‌های پیوست
.pdf   بهينه سازي پارامترهاي موثر در استخراج ويژگي از ارقام دست نويس فارسي با استفاده از الگوريتم ژنتيك.pdf (اندازه 253.62 KB / تعداد دانلود: 103)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی
#5
چكيده – نفرين بعديت يكي از مشكلات دسته بندي است. هرچه ابعاد مساله بزرگ تر باشد، هزينه دسته بندي بالاتر رفته، به علاوه اين كه مي تواند باعث
خطا در دسته بندي شود. در اين مقاله نفرين بعديت به عنوان مساله بهينه سازي مطرح شده و با دو ابزار احتمالاتي و الگوريتم ژنتيك به سمت انتخاب
موثرترين ويژگي ها در جهت كاهش ابعاد مساله حركت مي كنيم. روش احتمالاتي به وسيله تكرار در استفاده از دست هبند بيزين با ويژگي هاي مختلف
پياده سازي مي شود. الگوريتم ژنتيك نيز با توليد كروموزوم هاي مختلف، كه در هر كروموزوم تعدادي ويژگي حضور وتعدادي حضور ندارند ارائه م يشود.
نتايج نشان داد كه در مرحله آموزش بخاطر تكرار در جهت يافتن خصايص بهينه هزينه آموزش بويژه در استفاده از الگوريتم ژنتيك بسيار بالا است. اما
در مرحله تست به علت كم شدن ابعاد مساله هزينه بسيار كاهش يافته و نتايج بهتري حاصل شد هاست كه الگوريتم ژنتيك در اين راه موف قتر بوده است.
در واقع هرچه براي آموزش زمان و هزيته گذاشته شود در مرحله تست و كاربرد سيستم جبران خواهد شد اين مقاله همچنين از روش قاب بندي براي
استخراج ويژگي ها استفاده مي كند. اين روش با يك تغيير كوچك در مرحله پي شپردازش براي هر زباني با هر قلمي و هر اندازه اي مي تواند كارا باشد.
نمونه هاي استفاده شده بصورت دستي جمع آوري و پردازش شده اند.
كليد واژه- الگوريتم ژنتيك، انتخاب آگاهانه، بازشناسي حروف، دسته بند بيزين، روش قاب بندي.


فایل‌های پیوست
.   بهينه سازي سيستم بازشناسي حروف دست نويس فارسي بر اساس انتخاب آگاهانه ويژگي هاي تاثير گذار بر دسته بند به كمك الگوريتم ژن (اندازه 279.49 KB / تعداد دانلود: 92)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی
#6
چكيده - در سالهاي اخير بيشتر توجه ها به سمت ويژگيهاي بافتي معطوف شده است و ويژگيهاي بافتي در تقطيع تصاوير و دسته بندي تصاوير ،
شناسايي الگو و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند.معمولا در تقطيع بافت ، ابتدا به استخراج ويژگي پرداخته و سپس آن ويژگيها را دسته بندي مي
نمايند. روش هاي گوناگوني براي استخراج ويژگي بافت در يك عكس وجود دارد ، از جمله آنها مي توان به بعد مولتي فركتال اشاره نمود.در اين مقاله ،
FCM به استخراج بعد مولتي فركتال عكس پرداخته ،سپس با استفاده از روش هاي خوشه بندي (DBC) با استفاده از روش شمارش جعبه تفاضلي
نتيجه FCM تقطيع بافت صورت مي گيرد و در نهايت مقايسه اي بين اين دو روش خوشه بندي انجام مي شود ونشان داده شده است كه KMeans و
استفاده نموده ، FCM بهتري را در بر دارد ودر اين مقاله علاوه بر مقايسه روش هاي خوشه بندي به منظور بهبود تقطيع بافت از ويژگي آنتروپي و
با ويژگي آنتروپي به عنوان نتيجه نهايي در نظر گرفته مي شودكه خطاي حاصل از تقطيع FCM و نتيجه DBC با ويژگي FCM سپس اشتراك نتيجه
بافت را كاهش مي دهد.
DBC ، Kmeans، FCM ، كليد واژه- مولتي فركتال


فایل‌های پیوست
.pdf   تقطيع تصاوير با استفاده از تخمين مولتي فركتال ، آنتروپي و خوشه بندي فازي.pdf (اندازه 526.74 KB / تعداد دانلود: 93)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی
#7
چكيده :
عدم قطعيت در سيستمهاي اطلاعاتي به علت ماهيت طبيعي نيازمنديها امري اجتناب ناپذير است .جهت توسعه سيستمها (تحليل ، طراحي ،
بعنوان يك زبان استاندارد شئ UML . بيان مي نمايند UML پياده سازي و آزمون )متدلوژيهاي شئ گرائي مفاهيم مورد نظر خود را با زبان
نسخه توسعه يافته UML گرائي توانائي رسيدگي به جنبه هاي رفتاري و ساختاري در مهندسي نرم افزار را دارا ميباشد. با تزريق عدم قطعيت در
ارائه مي گردد. اين نسخه توسعه يافته هر دو منظر ساختار و رفتار را در سيستم شامل مي گردد. به علت عدم Fuzzy-UML اي از آن به نام
به مدل رسمي ( شبكه هاي پتري) آن ملاحظه (UML) در ارزيابي سيستم هاي نرم افزاري ، ضرورت تبديل مدل واقعي سيستم UML توانايي
به مدل رسمي شبكه هاي پتري فازي تبديل مي شود) . با فراهم Fuzzy-UML مي شود (با توجه به غيرقطعي بودن اطلاعات، مدل واقعي
نمودن مدلي مناسب از سيستم توانايي ارزيابي سيستم هاي پيچيده را خواهيم داشت.
كليد واژه : زبان مدلسازي يكپارچه ، سيستم فازي ، شبكه هاي پتري فازي ، مدل توسعه نرم افزار و مهندسي نرم افزار


فایل‌های پیوست
.pdf   جهت مدل نمودن سيستم هاي FUZZY –UML بكارگيري غيرقطعي.pdf (اندازه 477.13 KB / تعداد دانلود: 94)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی
#8
چكيده - آلتراسونوگرافي، به دليل داشتن خصوصياتي چون غيرتهاجمي بودن، قابليت حمل و قيمت نسبتاً پايين آن، يكي از روشهاي پركاربرد در
تصويربرداري از اعضاي داخلي و بافتهاي نرم بدن انسان است. با اين وجود، كيفيت پايين تصاوير آلتراسوند، پيشپردازش آنها را براي تشخيص پزشكي
اجتنابناپذير مينمايد. اين پيشپردازش، شامل حذف نويز اسپكل ميباشد كه نوعي نويز ضربشونده است و تفسير تصاوير آلتراسوند را دچار مشكل
ميكند. در اين مقاله، براي حذف اين نوع نويز از روش شبكهعصبي آستانهگذاري با تابع غيرخطي جديد استفاده شدهاست. اين روش با تركيب مفهوم
اين نوع نويز را حذف ميكند. نتايج آزمايشها، ،SURE شبكهعصبي و حذف نويز در حوزهي موجك، با استفاده از آموزش بدون ناظر و با كمك معيار
برتري روش پيشنهادي را نسبت به ساير روشهاي متداول به اثبات ميرساند.
كليد واژه- تبديل موجك، تصاوير آلتراسوند، شبكهعصبي آستانهگذاري، نويز اسپكل.


فایل‌های پیوست
.pdf   حذف نويز اسپكل در تصاوير آلتراسوند پزشكي مبتني بر شبكه عصبي و تبديل موجك.pdf (اندازه 725.62 KB / تعداد دانلود: 97)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی
#9
چكيده - در مسايل يادگيريِ واقعي، بدستآوردن نمونه هاي برچسب دار براي آموزش بسيار پرهزينه مي باشد. در اين مقاله روشي براي دسته بندي
با Rocchio حروف پيشنهاد شده است كه در آن ابتدا يك كميته شامل يك شبكه عصبي ساده چند لايه، يك دست هبند بيزين ساده و يك دسته بند
تعداد كمي نمونه برچس بدار ساخته م يشوند. سپس با استفاده از يادگيري فعال و با بكارگيري روش نمون هبرداري براساس عدم اطمينان و اختلاف نظر
بين اعضاي كميته و عدم مشابهت، نمونه هاي مفيد را براي برچسب گذاري به كاربر مي دهد تا در آموزش مجدد دسته بندها استفاده كند. در نهايت در
مرحله تست از تركيب آراي اعضاي كميته براي تعيين كلاس داده ورودي استفاده مي شود. همچنين مقايسه اي بين نتايج دست هبندي حاصل از روش هاي
معمولي آموزش، روش هاي فعال آموزش با استفاده از يك دسته بند و روش پيشنهادي صورت گرفته است. اين مقاله همچنين از روش قاب بندي براي
استخراج ويژگ يها استفاده مي كند. اين روش وابسته به قلم و اندازه حرف ورودي نيست و با يك تغيير كوچك در مرحله پيش پردازش براي هر زباني با
هر قلمي و هر اندازه اي مي تواند كارا باشد. نمونه هاي استفاده شده بصورت دستي جم عآوري و پردازش شده اند.
كليد واژه- آموزش فعال، بازشناسي حروف، روش قاب بندي، شبكه عصبي، كميته ي دسته بندي.


فایل‌های پیوست
.pdf   سيستم بازشناسي حروف دست نويس فارسي بر اساس الگوريتم آموزش فعال با استفاده از كميته اي از دسته بندها.pdf (اندازه 297.46 KB / تعداد دانلود: 87)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی
#10
چكيده- در اين مقاله، روشي جديد براي آشكار سازي چهره با استفاده از ماشين بردار پشتيبان پيشنهاد شده است كه باعث افزايش نرخ
آشكارسازي وهمچنين كاهش خطاي روشهاي قبلي مي گردد. در روشهاي كلاسيك آشكارسازي چهره با استفاده از ماشين بردار پشتيبان، ابتدا تصوير
ورودي به پنجره هايي با ابعاد ثابت تقسيم و در نهايت براي هر پنجره تصميم گيري مي شود. اين روش داراي نرخ آشكار سازي كمي است. در اين
مقاله براي بهبود روشهاي قبلي بجاي استفاده از پنجره ثابت از پنجره هايي با اندازه هاي مختلف استفاده مي شود. هر پنجره داراي دقت خاص در
آشكارسازي است كه در نهايت، تصميمات حاصل از بكارگيري پنجره هاي مختلف روي يك ناحيه از تصوير، با هم ادغام مي شود. همچنين در اين مقاله
از يك سطح تصميم گيري وفقي استفاده شده و بجاي اينكه تصميم گيري براي هر پنجره فقط متكي بر خروجي ماشين بردار پشتيبان باشد از معيار
هاي شباهت سنجي بين پنجره مربوطه با مدلي از چهره براي تصميم گيري نهايي استفاده مي گردد. نتيجه بكارگيري اين روش، افزايش قابل قبول نرخ
آشكار سازي و همچنين كاهش خطا است كه نتايج شبيه سازيها مؤيد اين مسئله است.
كليد واژه- آشكارسازي چهره ، ماشين بردار پشتيبان.


فایل‌های پیوست
.pdf   روشي جديد براي آشكارسازي چهره با استفاده از ماشين بردار پشتيبان.pdf (اندازه 568.74 KB / تعداد دانلود: 112)
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط مهرداد عباسی


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اشتراک و مقاله های درخواستی پردازش تصویر مهرداد عباسی 17 26,506 11-19-2014, 04:06 PM
آخرین ارسال: p.khadivar
  کمک برای ارائه با موضوع فشرده سازی تصویر با شبکه های عصبی vahidjavani 0 2,870 05-08-2014, 05:21 PM
آخرین ارسال: vahidjavani
  مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مهدی ابراهیمی 2 7,874 01-04-2014, 12:02 AM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
  درخواست مقاله پردازش تصاویر سیاه و سفید و رنگی sajjad 3 8,061 10-30-2013, 05:43 PM
آخرین ارسال: mzolfaghari
  مقاله پردازش تصویر برای شبیه سازی در متلب barney 2 5,516 10-10-2013, 04:37 AM
آخرین ارسال: barney
  طراحی و ساخت یک سیستم جهت یاب خورشیدي مبتنی بر پردازش تصویر مهدی ابراهیمی 0 3,340 05-27-2013, 12:30 AM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
  تعيين نقطه ظهور رسوب آسفالتن با استفاده از روش پردازش تصوير مهدی ابراهیمی 0 3,143 05-27-2013, 12:30 AM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
  درخواست مقاله در زمینه پردازش تصویر hediehsogol 4 9,329 01-20-2013, 06:09 PM
آخرین ارسال: raha_hakhamanesh
Lightbulb فراخوان عمومی نوشتن مقالات ISI در زمینه پردازش تصویر arshad2010 10 15,369 01-06-2013, 12:41 AM
آخرین ارسال: rezashahi
  مجموعه مقالات سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مهدی ابراهیمی 1 8,126 02-12-2012, 05:58 PM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان