رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مجموعه مقالات دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
#1
دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
مکان برگزاری : دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

تاریخ برگزاری : بهمن ماه 1381
دبیر کنفرانس : دکتر ابریشمی مقدم


ماشین بینایی و کاربردها:
مدلي براي بدن انسان و تشخيص آن در تصاوير

Face Verification by simple networks

يک بعدي در شناسايي چهره HMM بهينه سازي روش

IKONOS كاربرد پردازش تصاوير در طراحي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره

آشكار سازي بافت تصاوير با استفاده از موجكهاي گابور

ساخت دستگاه درجه بندي پسته بر اساس ماشين بينايي

كنترل كيفيت محصولات كاشي برروي خط توليد با استفاده از تبديل موجك ويژگيهاي آماريك

در تعيين كيفيت ميوه X-ray تركيب اطلاعات شيميايي و تصوير برداري

مكان يابي براي ربات ليگ سايز متوسط

طراحي و ساخت سيستم سخت افزاري مبتني بر TMS320C6201 براي رديابي بي درنگ اشياء متحرك

يك روش جديد براي محاسبه تبديل كسينوسي گسسته دو بعدي

براي تشخيص لبه KL بكارگيري تبديل

MRI با استفاده از تصاوير (Axial) از تصاوير عرضي (Coronal) و روبرو (Sagital) ساخت تصاوير ساجيتال

MRI طراحي يك نرم افزار جهت جداسازي و نمايش سه بعدي بافتهاي مغزي از روي تصاوير

مغزي با استفاده از پيوستگي فازي MRI ناحيه بندي تصاوير

جداسازي ميكروكلسيفيكاسيون ها در تصاوير ديجيتال ماموگرافي

Evaluation of Optical Flow Technique on Detection of Internal Displacement of Tissue in Ultrasound Images

(FMRI) ارزيابي و مقايسه عملكرد روشهاي تحليل تصاوير تشديد مغناطيسي عملكردي

بررسي اثر تغييرات پارامترهاي نويز در سيستم بيومتري

استخراج متن چاپي از تصاوير گرافيكي

كاربرد اتوماتاي يادگير سلولي در استخراج ويژگي در تصاوير

اصلاح درجه تطابق دو گراف توصيفي فازي با كمك قيود زباني و كاربرد آن در شناسايي ساختاري الگو

ارزيابي كارايي سيستم هاي بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از معيارهاي رتبه گرا

استفاده از تبديل هادامارد جهت فشرده سازي تصاوير

معرفي ومقايسه سخت افزارهاي مختلف در پياده سازي تبديل موجك گسسته Discrete Wavelet Transform براي فشرده سازي تصوير

شناسايي علائـم راهنمايي و رانندگي با استفاده از شبكه عصبي

پياده سازي يك سيستم نظارت تصوير ترافيكي اتوماتيك با استفاده از دوربينهاي متحرك

سخت افزار و نرم افزار:
معرفي نرم افزار جديد بينايي ماشين بينا

يك روش مبتني بر پردازش تصوير براي اندازه گيري پارامتر ترافيكي تعداد خودروها

الگوريتم هايي سريع در بينايي استريو بر مبناي لبه با كمك كاهش فضاي جستجو

تعيين موقعيت وسايل نقليه با استفاده از پردازش تصاوير جهت بررسي رفتار رانندگان در بزرگراهها

نظارت بر ترافيك با كمك پردازش تصوير

آشكار سازي سريع اتومبيل در جاده با استفاده از نقطه كانون اتساعFOE و روشهاي شكل شناسي

تنظيم خودكار لنز دوربين به كمك كنترل كننده فازي و الگوريتم كشف لبه

بازشناسی الگو:
معرفي يك معيار عمومي براي بهينه سازي خوشه بندي فازي

Texture Classification in Spare and Irregularly Sampled Data

Automatic Planimetric Feature Extraction, based on Model-Based Image Analysis (MBIA) from Simulated Images

معياري براي ارزيابي كيفيت تصوير به كمك شبكه عصبي

استفاده از بسط با الگوريتم پيگيري تطبيقي براي استخراج بافت تصوير

پردازش تصویر:
تسريع كدينگ فراكتالي با استفاده از ساختار هرمي تصوير

Anefficient Architecture for Coefficient Bit Modeling of JPEG2000

Shifted Frequency Sensitive Hierarchical SOM (SFS- HSOM) , A Modified VQ With Neural Network

RLE فشرده شده با كدينگ PCB طراحي الگوريتم تپنده به منظور مقايسه تصاوير

فشرده سازي تصاوير با استفاده از تركيب دو روش فراكتالي و كوانتيزه كردن برداري

Optimal Structure of PRNN in Modeling of MPEG Video

استفاده از اطلاعات موجود در تصاوير حجمي مغز در هنگام عمل جراحي مغز و اعصاب

استفاده از ويزگيهاي پاسخ هموديناميك و خوشه بندي فازي جهت تشخيص فعاليت مغز از روي تصاوير تشديد مغناطيسي عملكردي(FMRI)

در تصاوير استاندارد اكوكارديوگرافي (LVCP)تعيين اتوماتيك موقعيت تقريبي نقطه متناظر با مركز بطن چپ قلب

تشخيص خودكار خوشه هاي ميكروكلسيفيكاسيون به كمك تبديل موجك و شبكه هاي عصبي

Diagnosing breast tumors from MRI appearances , cross- validation of neural network and logistic regression models

Investigation of Wavelet Filter Properties for Medical Image Applications

روشي سريع در رديابي تصوير به كمك تعقيب لبه هدف

ارائـه روشي براي جداسازي متحرك در بازي فوتبال

شبيه سازي و بررسي الگوريتم MVFAST در يافتن بردارهاي حركت

شبيه سازي هدايت ربات توسط بينايي و ارائـه تستهاي عملكردي

يك الگوريتم تشخيص مانع بي درنگ مبتني بر جريان نوري ربات متحرك

A Pipeline, Efficient and Programmable Architecture for the 1-D Discrete Wavelet Transform using Lifting Scheme

الگوريتمهاي سريع براي گروه بندي مبتني بر بافت و رنگ در تصاوير با وضوح بالا

حذف نويز ضربه در تصاوير سونوگرافي با استفاده از فيلتر هاي نرو فازي

طراحي و پياده سازي سيستم پيش پردازنده تصوير در علامت خوان نرم افزاري

دو بعدي با استفاده از آرايه سيستوليک FIR طراحي فيلتر

An Algorithm for Object Detection in Wavelet Domain

تشخيص لبه هاي تصاوير با استفاده از ضرايب گابر توسط شبكه عصبي

بازسازي تصاوير برشنگاري اپتيكي بوسيله اطلاعات بدست آمده از سطوح مرزي بمنظور تشخيص سرطان پستان

با استفاده از الگوريتم ژنتيكيMRI تصحيح آرتيفكت حركت چرخشي سر در تصاوير

MRI نمايش سريع حجمي بافتهاي مغزي از تصاوير

Computer Vision Segmentation of Brain Structure from MRI Based on Deformable Contor Models

A Deformable Triangle-Based Approach for the Inter-frame Coding of MIR Sequences

SAGE به روش بيشينه كردن تابع درستنمايي برمبناي آلگوريتم PETموازي سازي بازسازي تصوير

كاربرد منحني هاي اسپلاين در بازسازي توموگراف

كدگذاري تصاوير رنگي با استفاده از كانتور

شاخص گذاري بر روي تصاوير با استفاده از موجكهاي گابور و ممانهاي لژاندر

استفاده از اطلاعات رنگ و لبه در بازيابي تصاوير

الگوريتمي جهت افزايش ظرفيت روشهاي پنهان سازي اطلاعات مبتني بر عمليات ماتريسی

Wavelet Correlogram : A New Approach for Image Indexing and Retrieval

مقالات پوستر:
مدلي براي بدن انسان و تشخيص آن در تصاوير

Face Verification by simple networks

يک بعدي در شناسايي چهره HMM بهينه سازي روش

IKONOS كاربرد پردازش تصاوير در طراحي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره

آشكار سازي بافت تصاوير با استفاده از موجكهاي گابور

ساخت دستگاه درجه بندي پسته بر اساس ماشين بينايي

كنترل كيفيت محصولات كاشي برروي خط توليد با استفاده از تبديل موجك ويژگيهاي آماريك

در تعيين كيفيت ميوه X-ray تركيب اطلاعات شيميايي و تصوير برداري

مكان يابي براي ربات ليگ سايز متوسط

طراحي و ساخت سيستم سخت افزاري مبتني بر TMS320C6201 براي رديابي بي درنگ اشياء متحرك

يك روش جديد براي محاسبه تبديل كسينوسي گسسته دو بعدي

براي تشخيص لبه KL بكارگيري تبديل

MRI با استفاده از تصاوير (Axial) از تصاوير عرضي (Coronal) و روبرو (Sagital) ساخت تصاوير ساجيتال

MRI طراحي يك نرم افزار جهت جداسازي و نمايش سه بعدي بافتهاي مغزي از روي تصاوير

مغزي با استفاده از پيوستگي فازي MRI ناحيه بندي تصاوير

جداسازي ميكروكلسيفيكاسيون ها در تصاوير ديجيتال ماموگرافي

Evaluation of Optical Flow Technique on Detection of Internal Displacement of Tissue in Ultrasound Images

(FMRI) ارزيابي و مقايسه عملكرد روشهاي تحليل تصاوير تشديد مغناطيسي عملكردي

بررسي اثر تغييرات پارامترهاي نويز در سيستم بيومتري

استخراج متن چاپي از تصاوير گرافيكي

كاربرد اتوماتاي يادگير سلولي در استخراج ويژگي در تصاوير

اصلاح درجه تطابق دو گراف توصيفي فازي با كمك قيود زباني و كاربرد آن در شناسايي ساختاري الگو

ارزيابي كارايي سيستم هاي بازيابي تصوير مبتني بر محتوا با استفاده از معيارهاي رتبه گرا

استفاده از تبديل هادامارد جهت فشرده سازي تصاوير

معرفي ومقايسه سخت افزارهاي مختلف در پياده سازي تبديل موجك گسسته Discrete Wavelet Transform براي فشرده سازي تصوير

شناسايي علائـم راهنمايي و رانندگي با استفاده از شبكه عصبي

پياده سازي يك سيستم نظارت تصوير ترافيكي اتوماتيك با استفاده از دوربينهاي متحرك
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط
#2
با سلام مقالات رو چگونه میتوان دسترسی داشت بهشون؟
پاسخ
سپاس شده توسط
#3
سلام
باید به لینک عنوان پست قبلی مراجعه کنید.

برای سهولت از لینک زیر استفاده نمایید:
دانلود مقالات
[عکس: matlabOpencv.gif]

« کلاس های آموزش پردازش تصویر با نرم افزار متلب »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09130130252 تماس حاصل فرمائید.


«جهت مشاهده سرفصل این دوره کلیک نمایید»
پاسخ
سپاس شده توسط


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اشتراک و مقاله های درخواستی پردازش تصویر مهرداد عباسی 17 25,286 11-19-2014, 04:06 PM
آخرین ارسال: p.khadivar
  کمک برای ارائه با موضوع فشرده سازی تصویر با شبکه های عصبی vahidjavani 0 2,677 05-08-2014, 05:21 PM
آخرین ارسال: vahidjavani
  درخواست مقاله پردازش تصاویر سیاه و سفید و رنگی sajjad 3 7,711 10-30-2013, 05:43 PM
آخرین ارسال: mzolfaghari
  مقاله پردازش تصویر برای شبیه سازی در متلب barney 2 5,205 10-10-2013, 04:37 AM
آخرین ارسال: barney
  طراحی و ساخت یک سیستم جهت یاب خورشیدي مبتنی بر پردازش تصویر مهدی ابراهیمی 0 3,129 05-27-2013, 12:30 AM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
  تعيين نقطه ظهور رسوب آسفالتن با استفاده از روش پردازش تصوير مهدی ابراهیمی 0 2,946 05-27-2013, 12:30 AM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
  درخواست مقاله در زمینه پردازش تصویر hediehsogol 4 8,888 01-20-2013, 06:09 PM
آخرین ارسال: raha_hakhamanesh
Lightbulb فراخوان عمومی نوشتن مقالات ISI در زمینه پردازش تصویر arshad2010 10 14,603 01-06-2013, 12:41 AM
آخرین ارسال: rezashahi
  مجموعه مقالات سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مهدی ابراهیمی 1 7,900 02-12-2012, 05:58 PM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی
Information مجموعه مقالات اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران مهدی ابراهیمی 1 7,065 02-12-2012, 03:27 PM
آخرین ارسال: مهدی ابراهیمی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان